Rejestracja

Zarejestruj się na Forum Męskie Zdrowie

Wymagane informacje

Wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana przez Ciebie na tym forum.

Wpisz hasło dla Twojego konta. Pamiętaj, że rozróżniane są duże i małe litery.

Tutaj wprowadź Twój adres e-mail.

Dodatkowe informacje

Jeśli trafiłeś tutaj poprzez innego użytkownika naszego forum, wpisz obok jego nazwę.

Aktualny czas forum może być automatycznie przeliczany na strefę czasową Twojego obecnego miejsca pobytu. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy poniżej.

Dodatkowo wybrać automatyczne uwzględnianie czasu letniego i zimowego

Od czasu do czasu administratorzy forum mogą chcieć przesłać Ci wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego typu informacji odznacz tę opcję.

Wpisz trzecią literę naszej domeny.

Regulamin forum

Aby przejść dalej musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie następujących warunków:

Regulamin męskiezdrowie.pl

Rejestracja na tym forum jest darmowa! Warunkiem korzystania z serwisu internetowego meskiezdrowie.pl, oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). W przypadku braku akceptacji regulaminu należy zaprzestać korzystania z serwisu męskiezdrowie.pl i opuścić domenę męskiezdrowie.pl. Naciśnij tutaj aby anulować rejestrację i powrócić do strony głownej forum.

Objaśnienia: Serwis - Internetowy system informatyczny działający w domenie meskiezdrowie.pl. Forum - forum internetowe stanowiące część funkcjonalności Serwisu. Użytkownik - internauta odwiedzający Serwis - może posiadać Konto. Operator - operator Serwisu męskiezdrowie.pl. Treści - wszelkie materiały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika. Konto - konto Użytkownika zarejestrowane w Serwisie, reprezentowane przez login, hasło i unikalny adres e-mail.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Operator w ramach świadczenia bezpłatnej usługi Serwisu udostępnia Użytkownikom narzędzia umożliwiające przede wszystkim publikowanie w Internecie treści i zdjęć w postaci artykułów, komentarzy, opinii oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami Serwisu.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, bezpośrednie lub niebezpośrednie szkody i straty wynikające z korzystania z Serwisu.
  3. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu.
 2. Konta
  1. Użytkownik ma prawo do rejestracji Konta poprzez podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła. Aktywacja konta następuje przez potwierdzenie adresu e-mail.
  2. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie poprzez przesłanie Operatorowi wiadomości elektronicznej przy użyciu adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta.
  3. Użytkownik ma prawo do zmiany danych Konta, z wyłączeniem nazwy użytkownika.
 3. Treści
  1. Serwis służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników. Wszelkie treści wprowadzone do Serwisu wyrażają punkt widzenia Użytkownika. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, prawdziwość treści wprowadzonych do Serwisu.
  3. Operator nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad treściami wprowadzonymi przez Użytkowników przed ich opublikowaniem w Serwisie.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia treści wprowadzonych przez Użytkownikó, bez podania przyczyny.
  5. Użytkownik wprowadzając treści w serwisie jest zobowiązany posiadać prawa do korzystania z tych materiałów. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treści wprowadzone do Serwisu.
  6. Użytkownik wprowadzając treści, będące utworem w znaczeniu ustawu z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), do Serwisu przekazuje Operatorowi prawo do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania przedmiotowych treści, w szczególności poprzez ich udostępnianie w Serwisie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii we wszelkich kanałach przekazu. Użytkownik upoważnia Operatora do wykorzystania wyżej wymienionych utworów w celach reklamowych.
  7. Wszelkie treści wprowadzone do Serwisu, w tym artykuły, opinie, komentarze, dokumentacja fotograficzna i materiały video mają jedynie charakter informacyjny. Żadnej z wprowadzonych treści, informacji nie należy rozumieć jako: udzielenia świadczenia zdrowotnego i badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152), wskazań dotyczących sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych, wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych, braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych, informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych, stawiania ostatecznej diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia użytkownika.
  8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści wprowadzonych przez Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności kiedy wprowadzone treści naruszają regulamin lub mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, niniejszego Regulaminu lub kodeksu netykiety Forum.
  10. Operator ma prawo do usunięcia Kont użytkowników, na które nie nastąpiło logowanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. Treści o charakterze bezprawnym
  1. Publikowane treści nie mogą naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet i zasad określonych w kodeksie netykiety forum meskiezdrowie.pl
  2. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu wszelkich treści bezprawnych w tym naruszających dobra osobiste, naruszających prawa autorskie i/lub prawa majątkowe osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstw, obrażających uczucia religijne, pomawiających, znieważających lub zniesławiających.
  3. Zabronione jest wprowadzanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy.
  4. Zabronione jest wprowadzanie treści z odnośnikami zawierającymi złośliwe oprogramowanie lub przeznaczonych do phishingu.
 5. Wymagania techniczne
  1. Warunki techniczne jakie powinien spełnić Użytkownik aby korzystać z Serwisu: konto poczty elektronicznej e-mail, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 5.0 lub nowszej, Opera 10.0 lub nowszej, włączone wykonywanie skryptów JavaScript w przeglądarce, zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać Operatorowi przez formularz kontaktowy.
  2. Reklmacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dnia od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia danych przez użytkownika zgłaszającego reklamacje czas rozpatrzenia może się wydłużyć o dodatkowe 14 dni.
 7. Netykieta forum
  1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi kodeks netykiety forum meskiezdrowie.pl.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Informację o zmianach w regulamine zostaną opublikowane w Serwisie. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail wysłanej przez formularz kontaktowy w terminie 7 dni od upublicznienia nowego regulaminu automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu.
  2. Uzytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie za sobą zagrożenia, w szczególności związane z nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika, oraz treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, wyłudzaniem danych, instalacją złośliwego oprogramowania, korzystaniem z informacji od osób nieposiadających wymaganych uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.
  3. Rejestrując się w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Serwis. Dokonując dobrowolnej rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje możliwość przesyłania materiałów marketingowych przez Operatora na adres e-mail powiązany z Kontem, oraz innymi dostępnymi kanałami komunikacji powiązanymi z Kontem.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad regulaminu, kodeksu netykiety forum, oraz wewnętrznych ustaleń i wskazówek obowiązujących w poszczególnych działach Serwisu.
  5. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu oraz zasad kodeksu netykiety powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Polityka prywatności i pliki cookie

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat prywatności użytkownika korzystającego z serwisu znajdującego się pod adresem meskiezdrowie.pl (dalej: Serwis).

 1. Informacja o operatorze
  1. Kontakt z Operatorem Serwisu możliwy jest przez formularz kontaktowy.
  2. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem. Korzystanie z usług dostępnych w domenie meskiezdrowie.pl wiąże się z akceptacją Regulaminu i niniejszego dokumentu.
 2. Informacje zbierane o użytkowniku
  1. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo z zastrzezeniem poniższych puntktów
  2. Operator zbiera i przechowuje adresy IP urządzeń, z których użytkownik łączył się z Serwisem.
  3. Operator zbiera i przechowuje dane osobowe zarejestrowanych użytkowników z Kontem takie jak login i adres e-mail.
 3. Cel zbierania informacji o użytkowniku
  1. Przetwarzanie informacji o adresach IP urządzeń, z których użytkownik łączył się z Serwisem służy prowadzeniu statystyk Serwisu a także zwiększeniu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
  2. Operator nie przewiduje udostępniania danych osobowych użytkownika osobom ani podmiotom trzecim, poza przypadkami, w których wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Dane wprowadzone przez użytkownika w ramach profilu użytkownika dostępne będą publicznie w Serwisie. Użytkownik może wprowadzić tylko te dane, które chce w ten sposób udostępnić w Serwisie.
 4. Uprawnienia użytkownika dotyczące jego danych
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  2. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Pliki cookie (ciasteczka)
  1. Serwis automatycznie wprowadza do komputera użytkownika pliki cookie (ciasteczka). Pliki te wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji Serwisu, utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, automatycznego logowania, zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień Serwisu oraz dokładniejszego prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu.
Ostatnia modyfikacja pliku: 2014-02-21

Regulamin męskiezdrowie.pl

Rejestracja na tym forum jest darmowa! Warunkiem korzystania z serwisu internetowego meskiezdrowie.pl, oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). W przypadku braku akceptacji regulaminu należy zaprzestać korzystania z serwisu męskiezdrowie.pl i opuścić domenę męskiezdrowie.pl. Naciśnij tutaj aby anulować rejestrację i powrócić do strony głownej forum.

Objaśnienia: Serwis - Internetowy system informatyczny działający w domenie meskiezdrowie.pl. Forum - forum internetowe stanowiące część funkcjonalności Serwisu. Użytkownik - internauta odwiedzający Serwis - może posiadać Konto. Operator - operator Serwisu męskiezdrowie.pl. Treści - wszelkie materiały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika. Konto - konto Użytkownika zarejestrowane w Serwisie, reprezentowane przez login, hasło i unikalny adres e-mail.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Operator w ramach świadczenia bezpłatnej usługi Serwisu udostępnia Użytkownikom narzędzia umożliwiające przede wszystkim publikowanie w Internecie treści i zdjęć w postaci artykułów, komentarzy, opinii oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami Serwisu.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, bezpośrednie lub niebezpośrednie szkody i straty wynikające z korzystania z Serwisu.
  3. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Serwisu.
 2. Konta
  1. Użytkownik ma prawo do rejestracji Konta poprzez podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła. Aktywacja konta następuje przez potwierdzenie adresu e-mail.
  2. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie poprzez przesłanie Operatorowi wiadomości elektronicznej przy użyciu adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta.
  3. Użytkownik ma prawo do zmiany danych Konta, z wyłączeniem nazwy użytkownika.
 3. Treści
  1. Serwis służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników. Wszelkie treści wprowadzone do Serwisu wyrażają punkt widzenia Użytkownika. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, prawdziwość treści wprowadzonych do Serwisu.
  3. Operator nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad treściami wprowadzonymi przez Użytkowników przed ich opublikowaniem w Serwisie.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia treści wprowadzonych przez Użytkownikó, bez podania przyczyny.
  5. Użytkownik wprowadzając treści w serwisie jest zobowiązany posiadać prawa do korzystania z tych materiałów. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treści wprowadzone do Serwisu.
  6. Użytkownik wprowadzając treści, będące utworem w znaczeniu ustawu z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), do Serwisu przekazuje Operatorowi prawo do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania przedmiotowych treści, w szczególności poprzez ich udostępnianie w Serwisie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii we wszelkich kanałach przekazu. Użytkownik upoważnia Operatora do wykorzystania wyżej wymienionych utworów w celach reklamowych.
  7. Wszelkie treści wprowadzone do Serwisu, w tym artykuły, opinie, komentarze, dokumentacja fotograficzna i materiały video mają jedynie charakter informacyjny. Żadnej z wprowadzonych treści, informacji nie należy rozumieć jako: udzielenia świadczenia zdrowotnego i badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152), wskazań dotyczących sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych, wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych, braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych, informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych, stawiania ostatecznej diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia użytkownika.
  8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści wprowadzonych przez Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności kiedy wprowadzone treści naruszają regulamin lub mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, niniejszego Regulaminu lub kodeksu netykiety Forum.
  10. Operator ma prawo do usunięcia Kont użytkowników, na które nie nastąpiło logowanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. Treści o charakterze bezprawnym
  1. Publikowane treści nie mogą naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet i zasad określonych w kodeksie netykiety forum meskiezdrowie.pl
  2. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu wszelkich treści bezprawnych w tym naruszających dobra osobiste, naruszających prawa autorskie i/lub prawa majątkowe osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstw, obrażających uczucia religijne, pomawiających, znieważających lub zniesławiających.
  3. Zabronione jest wprowadzanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy.
  4. Zabronione jest wprowadzanie treści z odnośnikami zawierającymi złośliwe oprogramowanie lub przeznaczonych do phishingu.
 5. Wymagania techniczne
  1. Warunki techniczne jakie powinien spełnić Użytkownik aby korzystać z Serwisu: konto poczty elektronicznej e-mail, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 5.0 lub nowszej, Opera 10.0 lub nowszej, włączone wykonywanie skryptów JavaScript w przeglądarce, zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać Operatorowi przez formularz kontaktowy.
  2. Reklmacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dnia od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia danych przez użytkownika zgłaszającego reklamacje czas rozpatrzenia może się wydłużyć o dodatkowe 14 dni.
 7. Netykieta forum
  1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi kodeks netykiety forum meskiezdrowie.pl.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Informację o zmianach w regulamine zostaną opublikowane w Serwisie. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail wysłanej przez formularz kontaktowy w terminie 7 dni od upublicznienia nowego regulaminu automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu.
  2. Uzytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie za sobą zagrożenia, w szczególności związane z nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika, oraz treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, wyłudzaniem danych, instalacją złośliwego oprogramowania, korzystaniem z informacji od osób nieposiadających wymaganych uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.
  3. Rejestrując się w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Serwis. Dokonując dobrowolnej rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje możliwość przesyłania materiałów marketingowych przez Operatora na adres e-mail powiązany z Kontem, oraz innymi dostępnymi kanałami komunikacji powiązanymi z Kontem.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad regulaminu, kodeksu netykiety forum, oraz wewnętrznych ustaleń i wskazówek obowiązujących w poszczególnych działach Serwisu.
  5. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu oraz zasad kodeksu netykiety powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Polityka prywatności i pliki cookie

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat prywatności użytkownika korzystającego z serwisu znajdującego się pod adresem meskiezdrowie.pl (dalej: Serwis).

 1. Informacja o operatorze
  1. Kontakt z Operatorem Serwisu możliwy jest przez formularz kontaktowy.
  2. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem. Korzystanie z usług dostępnych w domenie meskiezdrowie.pl wiąże się z akceptacją Regulaminu i niniejszego dokumentu.
 2. Informacje zbierane o użytkowniku
  1. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo z zastrzezeniem poniższych puntktów
  2. Operator zbiera i przechowuje adresy IP urządzeń, z których użytkownik łączył się z Serwisem.
  3. Operator zbiera i przechowuje dane osobowe zarejestrowanych użytkowników z Kontem takie jak login i adres e-mail.
 3. Cel zbierania informacji o użytkowniku
  1. Przetwarzanie informacji o adresach IP urządzeń, z których użytkownik łączył się z Serwisem służy prowadzeniu statystyk Serwisu a także zwiększeniu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
  2. Operator nie przewiduje udostępniania danych osobowych użytkownika osobom ani podmiotom trzecim, poza przypadkami, w których wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Dane wprowadzone przez użytkownika w ramach profilu użytkownika dostępne będą publicznie w Serwisie. Użytkownik może wprowadzić tylko te dane, które chce w ten sposób udostępnić w Serwisie.
 4. Uprawnienia użytkownika dotyczące jego danych
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  2. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Pliki cookie (ciasteczka)
  1. Serwis automatycznie wprowadza do komputera użytkownika pliki cookie (ciasteczka). Pliki te wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji Serwisu, utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, automatycznego logowania, zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień Serwisu oraz dokładniejszego prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu.

Ostatnia modyfikacja pliku: 2014-02-21