W roku 2008 w populacji mężczyzn w wieku 45 lat i więcej odnotowano 0,2% przypadków zachorowań na chorobę nowotworową układu moczowo płciowego (nowotwory gruczołu krokowego, nerki oraz pęcherza moczowego). Co czwarty mężczyzna z grupy wiekowej 45+, u którego rozpoznano chorobę nowotworową dowiaduje się, iż jest to nowotwór układu moczowo-płciowego.

Wśród chorób składających się na grupę nowotworów układu moczowo płciowego, zdecydowanie najczęściej obserwowano zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego. Ponad połowa mężczyzn z grupy podwyższonego ryzyka (wiek 45 lat i więcej), u których zdiagnozowano chorobę nowotworową cierpi na ten rodzaj nowotworu.

Najwyższy odsetek rejestrowanych zachorowań na nowotwory układu moczowo płciowego w populacji mężczyzn w wieku 45 lat i więcej, odnotowano w województwach pomorskim i wielkopolskim (28 z 10.000 mężczyzn). Niemalże dwukrotnie niższy odsetek zachorowań odnotowano w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. W przypadku poszczególnych chorób, różnice w zachorowalności są również zauważalne. Nowotwór gruczołu krokowego, zdiagnozowano w grupie 8 z 10.000 mężczyzn zamieszkałych w województwach łódzkim i lubuskim w wieku 45 lat i więcej. W województwie wielkopolskim liczba odnotowanych zachorowań była dwukrotnie większa (17/10.000).

W latach 1999 do 2008 obserwuje się widoczny trend rosnący liczby zachorowań na nowotwory układu moczowo-płciowego. Poszczególne choroby w analizie wojewódzkiej wykazują bardzo duże zróżnicowanie w przebiegu obserwacji zachorowań ostatniego dziesięciolecia. Ogólnie dla całego kraju w przypadku chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego (nowotwór gruczołu krokowego, nowotwór nerki oraz nowotwór pęcherza moczowego) trendy są wyraźnie rosnące. Z roku na rok przybywa średnio rzecz biorąc 517 zachorowań w populacji mężczyzn w wieku 45 lat i więcej.

Jednym z czynników negatywnie oddziaływujących na zdrowie podnosząc ryzyko zachorowania na nowotwory układu moczowo-płciowego jest praca w warunkach szkodliwych. Obok czynników behawioralnych jak palenie tytoniu czy otyłość oraz uwarunkowań genetycznych i osobistych predyspozycji wpływ czynnika zawodowego nie powinien być bagatelizowany. Osoby wykonujący pracę w warunkach bezpośrednio i pośrednio narażających na kontakt z substancjami/oparami powinny być poinformowane o istniejącym ryzyku i konieczności monitorowania swojego stanu zdrowia.

Zidentyfikowane czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego:

Aminy aromatyczne (Poly-chlorinated-biphenyl, stosowany jako smar)
Metale ciężkie (kadm)
Oleje mineralne, płyny/smary do obróbki metali
Pestycydy

Polska klasyfikacja działalności (PKD) pozwala na wyodrębnienie grupy przedsiębiorstw, w której znajdują się zakłady w różnym stopniu oddziaływujące na zdrowie pracowników pod względem występowania czynników rakotwórczych układu moczowo-płciowego. Grupą osób najbardziej narażonych na takie czynniki są pracownicy przetwórstwa przemysłowego. Spośród około 3,7mln przedsiębiorstw zarejestrowanych w ewidencji REGON pod koniec 2009 roku 9,2% stanowiły firmy sekcji przetwórstwa przemysłowego. W zdecydowanej większości są to firmy małe do 50 pracowników. Większe zakłady stanowią zaledwie 2,6% ogółu firm tej sekcji gospodarki.

Spośród wszystkich przedsiębiorstw działających na terenach szesnastu województw największy odsetek firm sekcji przetwórstwa przemysłowego występuje w województwach łódzkim oraz pomorskim. Najniższy odsetek firm sekcji przetwórstwa występuje na granicy zachodniej. Zagęszczenie firm tego typu widoczne jest wzdłuż pionowej osi Polski.